۱۳۸۹ مهر ۱۷, شنبه

گفت وگو با بهزاد(فعال کارگری)رادیو پروسه


گفت و گویی با بهزاد(فعال کارگری)
به بهانه ی آغاز جلسات پالتالک نهاد های همبستگی با کارگران ایران

" چشم انداز جنبش کارگری و ضرورت همبستگی کارگران"

گفت وگویی با همایون ایوانی(رادیو پروسه)


گفت و گویی با رفیق همایون ایوانی
جمع بندی مجموعه سخنرانی های آمریکا درباره ی کشتارهای زندانیان سیاسی در ایران

بحران کاپیتالیسم(چپ کارگری در مقابل راست سوسیال دموکرات)


بحــران کاپیتالیسم

چپ کارگری در مقابل راست سوسیال دموکرات


محمد قراگوزلو

در سوگ مهری(داستان)


داستان "در سوگِ مهری"
پورحسن خیرخدایی